Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Kultea


Üdvözöljük a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum könyvtára honlapján


Üdvözöljük a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum könyvtárában.
A múzeum gyűjtőkörének megfelelően feladatunk a kereskedelem, a vendéglátás  és a biztosítás történetének forrásainak gyűjtése. Könyvtárunk nem nyilvános, szakkönyvtári feladatokat ellátó gyűjtemény.

Könyvtárunk állománya bárki számára hozzáférhető, kutatókat kizárólag előzetes bejelentkezés alapján fogadunk, hétfő-péntek 9-16 óra közötti időszakban. Időpont-egyeztetés a könyvtárosok elérhetőségein telefonon vagy e-mailben lehetséges, amennyiben bármilyen konkrét kérdés felmerülne, erre is válaszolunk. A könyvtár használata ingyenes, kutatási engedélyhez kötött. A könyvtári állomány kizárólag helyben használható, kölcsönzésre nincs lehetőség.


OPAC - Könyvtári katalógusunk elérhetőségei

Könyvtári katalógusunk ITT érhető el.

Múzeumikönyvtárak - közös múzeumi portál

és könyvtári katalógus:http://www.muzeumikonyvtarak.hu/Címünk - Könyvtárosok elérhetőségei

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest,  Korona tér 1.

Tel.: 1/375-6249
Fax: 1/269-5428
E-mail:mkvm@iif.hu

DOSZTÁLY BIANKA
KÖNYVTÁROS
06-1-375-6249
/110-es mellék/
e-mail:
dosztaly.bianka.mkvm@gmail.com

BLASCSOK ANNAMÁRIA
KÖNYVTÁROS
06-1-375-6249
/114-es mellék/
e-mail:
blascsok.annamaria.mkvm@gmail.com

Könyvtári szolgáltatások és árak

szolgáltatásaink
áraink

Könyvtárunkban elérhető kurrens folyóiratok
Magyar konyha
irodalomkutatás
ingyenes
Budapest
Sign & display
számítógép és internethasználat
ingyenes
Chef & Pincér
Termék mix
fotójegy
1000,- Ft
Cukrászmester
Turizmus panoráma
másolatkészítés
A/4 oldal
A/3 oldal
Ipari magazin
Vendéglátás
fénymásolat 25,- Ft
50,- Ft
könyvtári gépeken hozzáférhető elektronikus folyóirat adatbázisok
fekete fehér nyomtatás 25,- Ft 50,- Ft BUDAPEST c. folyóirat (1945-2012)
BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK (1880-1928)
színes nyomtatás
50,- Ft
-
TÉR ÉS FORMA c. folyóirat (1928–1948)
VASÁRNAPI ÚJSÁG (1854–1921)
digitális másolat
100,- Ft
-Gyűjteményeink

Dr. Draveczky Balázs Vendéglátóipar-történeti Könyvtár

Történet
Múzeumunk 1966-os alapításakor a vendéglátóipar-történeti rekvizitunok gyűjtésére jött létre. A  múzeum könyvtárának alapját is a vendéglátóipari gyűjtemény képezi, mely  felszámolásokból, adományokból és hagyatékokból jött létre, jelenleg is ilyen módon gyarapodik. Ennek megfelelően a gyűjtemény nem rendszeres és kimerítő, hanem inkább véletlenszerű, tele meglepetésekkel és váratlan kincsekkel.

Gyűjtemény
A 7000 kötetes vendéglátóipar-történeti szakkönyvtár a magyar gasztronómia múltját őrzi, alapját  szakácskönyvek képzik, elsősorban magyar, valamint német, francia, angol nyelven. A vendéglátóipar és rokon szakmák története mellett többek között kutathatók a cukrászat, borászat, italismeret, idegenforgalom, kávéház- és szállodatörténet, Budapest-történet, gyógyfürdőügy, házi konzerválás, élelmiszeripar,  konzervipar, üzlettípusok, értékesítés és üzemszervezés témakörök is.
A vendéglátóipari és társaszakmai kézikönyveken, lexikonokonokon, évkönyveken szakszótárakon kívül a folyóiattárban a tudomáynos munkához nélkülözhetetlen XIX-XX. századi szaklapok is találhatók. A kutatók örömmel forgatják a ritkaságokat, a XVIII.- XIX. századi kézírásos recepteket, mintakönyveket, és menüsorokat. A vendéglátáshoz kapcsolódó szépirodalmi, művészettörténeti, természettudományos és közgazdasági kiadványokkal is rendelkezünk.

A vendéglátóipar-történeti könyvtár 2012-ben vette fel Dr. Draveczky Balázs, a múzeum egykori igazgatója, a hazai gasztronómia-történet lelkes kutatója nevét.

Gelléri Mór Kereskedelem-történeti Könyvtár

Történet
A kereskedelem-történeti múzeum és könyvtár elődének tekinthetők
- az 1886-ban alapított kiviteli kereskedelmi múzeum,
- az 1896-os milleniumi kiállítás mint az első hazai országos kereskedelemtörténeti gyűjtemény, melynek részét képezte egy közel 1000 kötetes könyvtár
- az 1897-ben megnyílt Kereskedelemtörténeti Múzeum - mely átvette a milleniumi kiállítás anyagát, könyvtárát a saját 5000 füzet feletti gyűjteményévell egyesítve.
A Kereskedelemtörténeti Múzeum megszűnése után anyaga a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került.
A vendéglátóipari  múzeum tevékenységi köre 1970-ben a magyar kereskelemtörténet és idegenforgalom-történet írásos és tárgyi anyagának gyüjtésével bővült, ezzel egyedülálló, országos gyűjtőkörű intézménnyé alakult. A kereskedelmi könyvtár állománya is nagyrészt adományokból állt össze, s ma is sokat köszönhetünk a nagylelkű gyüjtőknek.

Gyűjtemény

A közel 8000 kötetes Kereskedelemtörténeti Könyvtár alapját a világon másodikként működő Pesti (1857-1873),  majd Budapesti Kereskedelmi Akadémia (1873-1953) illetve Keleti Kereskedelmi Akadémia (1899-1920) - nagyrészt német nyelvű - muzeális értékű tankönyvei képezték,
melyeket az Akadémia utódja, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola ajándékozott a múzeumnak. Szintén az első ajándékozók között szerepel a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola, amely a Kereskedelmi Akadémia Felső Kereskedelmi Iskolájának utódja, de más vidéki és pesti szakiskolák is segítettek könyvtári állományunk gyarapításában. Kiemelkedő értéket képvisel a Debreceni Kereskedelmi Akadémia könyvtárából megmaradt anyag.
Könyvtárunk a magyar kereskedelem történetét, valamint a kereskedelemhez kapcsolódó szaktudományok és határtudományok irodalmát gyűjti. Különösen jelentős a 19. század utolsó évtizedeinek kereskedelmi forrongását tükröző könyvtári anyag. Az átfogó kereskedelmi témájú művek mellett állományunkban az egyes kereskedelmi ágak, üzlettípusok kialakulását és fejlődését tükröző magyar és idegennyelvű könyvek, katalógusok, árjegyzékek, kamarai jelentések és kereskedelmi tanintézeti értesítők, valamint egyéb nyomtatványok is megtalálhatók. Főbb kutatható témakörök a kül- és belkereskedelem, kereskedelmi áruismeret, kereskedelem-tervezés,-szervezés,-vezetés, kereskedelmi hálózat, gazdálkodás, technika, szakoktatás, statisztika, jogszabályok, lexikonok, valamint kereskedelmi és iparkamarai anyagok gazdagítják a gyűjteményt. Szintén jelentős a kereskedelmi témakörű folyóiratgyűjteményünk is.

A kereskedelm-történeti könyvtár 2012-ben vette fel Gelléri Mór közgazdász és publiciszta nevét.

Dr. Deutsch Róbert Biztosítási Szakkönyvtár és Archívum

Történet
A Magyar Biztosítástudományi Társulat 1929-es alakulásakor felmerült egy biztosítástudományi archívum létrehozásábak gondolata, melyet hamarosan megvalósítás is követett. A hazai és külföldi biztosító társaságoktól és biztosítási szervezetektől bekért és kapott anyagok képezték a gyűjteményt. A Társulat mellett rendelkezett könyvtárral a Biztosító Magánvállalatok Állami Felügyelő Hatósága, a Pénzintézeti központ, és a legtöbb biztosító magánválalat is. A Gazdák Biztosító Szövetkezete 1937-ben alapított saját könyvtárat. A különböző társaságok Társulatok és hatóságok könyvtárairól és azok sorsáról jeveset tudni, minden bizonnyal a társaságok jogutódai vették át, vagy megszűnésükkel a könyvtárak is megszűntek.
A hazai biztosításügy államosításának következtében, ahogy atáraságok biztosítási állománya és minden egyéb vagyona is, a könyvtárak is az Állami Biztosító tulajdonába kerülhettek, melynek könyvtára valószínűleg az állami monopólium megszűnése és privatizációja során megszűnt. A Biztosítási Szakkönyvtár anyagát ennek a könyvtárnak az anyaga képzi. Megszűnése után az állomány egy része feltehetően a BCE Központi Könyvtárába illetve a PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárállományába került. Másik része a néhai Dr. Deutsch Róbertnek köszönhetően maradt fenn, mely örököseinek hála, 2009-ben került a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban elhelyezésre. Kiadványainkban található leltárbélyegzők arról árulkodnak, hogy az egykori ÁB gyűjteményébe került pl. a Felügyelő hatóság, illetve a Gazdák Biztosító Szövetkezete könyvtári anyaga.

Könyvtári állomány
A biztosítási szakkönyvtár állományának nagy részét könyvek és folyóiratok képzik, ezenkívül nagyszámú díjszabás, kötvény, prospektus, vállalati kiadvány és kézirat is rendelkezésre áll. Ezek körülbelül az 1900-2000 közötti időszakban jelentek meg, nagyrészt régi, 1945 előtti kiadványok, leginkább magyar és német nyelven íródtak.
A gyűjtemény jelenleg leginkább biztosítástörténeti kutatásokhoz nyújt segítséget. Célunk, hogy a hazai és nemzetközi biztosításügy fejlődését végigkísérő könyvtári állományt és muzeális gyűjteményt alakítsunk ki, tehát nemcsak a téma dokumentumait, de bármilyen tárgyi emléket is szívesen gyűjtünk. További célunk, hogy a biztosítás témakörével foglalkozó aktuális forrásokat is összegyűjtsük és hozzáférhetővé tegyük. Ebben kérjük az érintett szervezetek segítségét is. Amennyiben olyan saját kiadványokkal rendelkeznek, melyből könyvtári vagy múzeumi megőrzés és széles körű hozzáférés céljából egy-egy példányt nélkülözni tudnak, kérjük adományozzanak belőlük gyűjteményünknek. (Várjuk többek között prospektusok, reklámkiadványok, hírlevelek, saját kiadású könyvek, folyóiratok, plakátok, kéziratok nyomtatott vagy akár elektronikus változatait, hangzó- vagy videoanyagok, illetve tárgyi jellegű reklámanyagok felajánlását.)
Szeretnénk egyúttal folyamatos és gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani mindazokkal az intézményekkel, szervezetekkel, valamint képzőhelyekkel, ahol a biztosítás témakörével foglalkoznak. Várjuk tehát azon intézmények, személyek (könyv-, irat-, dokumentumtáros, archívumok, muzeális gyűjtemények kezelője, magángyűjtő) jelentkezését, akik akár hivatásszerűen, akár személyes érdeklődésük révén olyan gyűjteménnyel rendelkeznek, mely a biztosítás témakörével foglalkozik, vagy hozzá kapcsolódik, kapcsolattartás, egyeztetés és későbbi együttműködés céljából.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatható témakörök:

  1. biztosításügy története
  2. biztosítási magánvállalatok
  3. biztosítási jog
  4. társadalombiztosítás

A biztosítási könyvtár megvalósításában nagy segítségünkre volt:
az AEGON Magyarország Általános Biztosító zrt.
a D. A. S. Jogvédelmi Biztosító zrt.
azUNION Biztosító zrt.
Dr. Popper Klára
Dr. Kepecs Gábor
Dr. Trunkó Barnabás
és Deutsch Zoltán

Munkájukat és támogatásukat köszönjük!
Könyvtári foglalkozások, olvasáskultúra fejlesztése, könyvtárhasználat népszerűsítése középiskolai tanulók számára.

A kereskedelmi, vendéglátóipari, illetve a biztosítási gyűjtemény bemutatása
A foglalkozások célja a könyvtár állományának és szolgáltatásainak megismertetése a fiatal korosztállyal. A könyvtár dokumentumainak segítségével a tanulók megismerkedhetnek a kereskedelem, a vendéglátás illetve a biztosítás legfontosabb szakirodalmi információforrásaival, azok használatával, a kutatómunka lépéseivel és ezen keresztül elsajátíthatják az önálló ismeretszerzés módszereit.

Tematikus foglalkozások
Könyvtári foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk a kereskedelem, a vendéglátás vagy a biztosítás történetének tematikus feldolgozására szakirodalmi forrásokon keresztül, tananyaghoz kapcsolódva, vagy attól függetlenül is.

 Ajánlott korosztály: középiskola – elsősorban gazdasági, kereskedelmi vagy vendéglátóipari szakközépiskolák tanulóinak ajánljuk.
A program ideje: 60 perc
A foglalkozás létszáma: minimum 6 fő, maximum 15 fő
További információ: Vass Csaba
/06-1-375-6249/vass.csaba@mkvm.hu/Pályázatok

 

 

Beszámoló: Restaurálási dokumentáció a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Könyvtárának NKA-pályázatához

 

 

 

 

 

 

 

 

NKA könyvtári állományvédelmi pályázat


   Könyvtárunk 2013.novemberében az NKA közgyűjtemények kollégiumához benyújtott pályázatával 100 000,- Ft támogatást nyert, melyből 4 muzeális kötet restaurálását tudjuk megvalósítani:

NKA 20

házi titoknok restaurálás előtt

- Farkó Elek: Házi titoknok c. 1847-es kötete fertőtlenítés és tisztítás után a lapok javítása, a kötet újrafűzése történt, valamint új félbőr-kötést kapott a kiadvány.

Házi titoknok restaurálás után
Árumintavásár útmutató restaurálás előtt
- Budapesti XIII. árumintavásár útmutatója, 1922-es kiadvány tisztítás és a lapok javítása után újrafűzve, új egészvászon kötést kapott, melyre az eredeti borító is visszakerült.

árumintavásári útmutató restaurálás után

Hangya naptárak restaurálás előtt
- Hangya naptárak, 1932. 36. évből. A kötetek tisztítás és a lapok javítása után újrafűzve, új egészvászon kötést kaptak, melyekre az eredeti borító is visszakerült.

hangya naptárak restaurálás után

  NKA könyvtári állománygarapítási pályázat

   Könyvtárunk 2012. szeptemberében az NKA közgyűjtemények kollégiumához benyújtott pályázatával 100 000,- Ft állománygyarapítási támogatást nyert, melyből a 2013-as évben 36 új kiadványt tudtunk vásárolni.

A teljes szakmai beszámoló itt érhető el.

nka logo

MÚZEUMI KÖNYVTÁRAK A DIGITÁLIS KORBAN

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán 6 837 282,- Fttámogatást nyert.
A pályázati projekt kiemelt célja az információkhoz való hozzáférés és a szolgáltatások körének kibővítése, távoli, elektronikus hozzáférés biztosítása. A projekt keretein belül a 2011-es év során 12000könyvtári dokumentum elektronikus feldolgozásavalósult meg, így könyvtári katalógusunk online felületen kereshető.

Projekt neve:
Múzeumi könyvtárak a digitális korban. A könyvtárhasználó igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztések

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum www.mkvm.hu 
1036 Budapest, Korona tér 1. 
Tel.: 06-1/375-6249

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
| Bemutatkozás | OPAC |Könyvtárosok |Könyvtári szolgáltatások |Gyűjteményeink |Foglalkozások |Pályázatok |Hasznos linkek |


Hasznos linkek

Elektronikus források:

Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár (az MKVM kiadványait is tartalmazza)

Magyar Múzeumi Képeslap Katalógus (az MKVM képeslap gyűjteményét is tartalmazza)

Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatbázisa (MANDAdb) (az MKVM kereskedelmi fotótár digitalizált anyaga is kereshető)
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest, 
Korona tér 1.
(volt Dugovics Titusz tér)
Tel.:375-62-49
Fax.:269-54-28
e-mail: mkvm@iif.hu

Megközelíthető a 206-os és a 86-os busszal (Kiscelli u.), az 1-es villamossal és az 5-ös hévvel (Szentlélek tér)
Fenntartó intézmény: